නුපුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - අවිස්සාවේල්ල ආයතන 1 / Trainee Machine Operator - Avissawella Plant 1

නුපුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - අවිස්සාවේල්ල ආයතන 1 / Trainee Machine Operator - Avissawella Plant 1

Brandix Lanka Ltd

  |  2021-09-10


Please wait...