යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - Machine Operators (මීරිගම ආයතන 2/Mirigama Plant 2)

යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - Machine Operators (මීරිගම ආයතන 2/Mirigama Plant 2)

Brandix Lanka Ltd

  |  2021-09-10


Please wait...