නිෂ්පාදන සහකාර - පන්නල

නිෂ්පාදන සහකාර - පන්නල

Job Description

රටේ පවතින කොවිඩ් -19 වසන්ගතය හමුවේ ආරක්ෂිතව සේවය කිරීමට කැමති ඔබට අපෙන් ඇරයුම් .... වයස අවුරුදු 18 - 50 අතර පුහුණු නුපුහුණු , ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැකිය . * වැටුප් රු. 34,800 සිට 58,800 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ * විවාහකයින්ට එකම ආයතනයේ සේවය කිරීමේ හැකියාව වැඩි විස්තර සදහා මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore