ෂැම්පු කර්මාන්ත ශාලා සේවක /සේවිකාවන් - ගල්කිස්ස

ෂැම්පු කර්මාන්ත ශාලා සේවක /සේවිකාවන් - ගල්කිස්ස

Job Description

ගල්කිස්ස පිහිටි "ෂැම්පු "නිෂ්පාදිත කර්මාන්ත ශාලා වකට ලේබල් ඇසුරුම් ගබඩා යන අංශයන්ට සේවිකාවන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ සුදුසුකම් මත වෙනත් අංශ වෙත ඉල්ලුම් කල හැක 👉 වයස 18-40 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉 පුහුණු නුපුහුණු 👉 දිනකට 1000-1200 - 👉 මාසික 40000 -දක්වා 👉 සති මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබෙයි 👉 අති කාල දිමනා අනිකුත් දීමනා සහිතයි 👉 ආහාර නවාතැන් සැපයේ 👉 යහළුවන් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයට 👉 පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු විය හැකියි (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න ).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore