අලෙවි විධායකයින් - හොරණ

අලෙවි විධායකයින් - හොරණ

Job Description

අලෙවි විධායකයින් - හොරණ ගැහැණු පිරිමි අන්තර්ජාල දැන්වීම් හා වේබ් අඩවි නිර්මාණය මෘදුකාංග නිර්මාණ ආයතනයකට, අලෙවි අංශයේ නිපුණතාවක් (Marketing) හා සුළු අන්තර්ජාල පිළිබඳ දැනුමක් (Internet Web ) ඇති අය හොරණ ,බණ්ඩාරගම අවටින් අවශ්‍යයි. අර්ධකාලීන (Part Time) හෝ පුර්ණ කාලින (Full Time) එක් විය හැක. ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශය සදහා අවස්තාව ඇත. මසකට රු. 46000 - වඩා උපයන්න....


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore