මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - වාරියපොළ

මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - වාරියපොළ

Job Description

රටේ පවතින අනාරක්ෂිත තත්ත්වය හමුවේ ආරක්ෂිතව සේවය කිරීමට කැමති ඔබට අප හා එක් විය හැකිය . සීමිත පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් පවතින බැවින් නවක සේවක සේවිකාවන් 10 දෙනෙකු පමණක් බදවා ගැනේ. * වයස අවුරුදු 18 - 40 [ගැහැණු පිරිමි ] * පුහුණු නුපුහුණු * වැටුප රු. 38, 900 සිට 58,900 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * දක්ෂතාවය හා කැපවීම මත උසස්වීම් * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇඳුම් සැපයේ . මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කරවා ගන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore