නිශ්පාදන සහයක - කැළණිය

නිශ්පාදන සහයක - කැළණිය

Job Description

නිශ්පාදන සහයක - කැළණිය වතුර බෝතල් කර්මාන්ත ශාලාවක් සදහා නිශ්පාදන අංශයට සේවකයින් බදවා ගැනේ 👉අවු 45 ට අඩු 👉ගැහැනු පිරිමි 👉පුහුනු නුපුහුනු අයට අයදුම් කර හැක අපෙන් ඔබට 💥ආකර්ශනීය වටුපක් 💥ආහාර නවාතැන් 💥ETF EPF ඔබත් ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් "call to apply" හි අති දුරකතන අංක අමතා සම්මුක පරීක්ශනයක් සදහා අදම දිනයක් වෙන් කරවා ගන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore