මීගමුව ප්‍රදේශයෙන් සැහැල්ලු වාහන රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යයි

මීගමුව ප්‍රදේශයෙන් සැහැල්ලු වාහන රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යයි

Job Description

පුද්ගලික සමාගමට සැහැල්ලු රියදුරු මහතුන් ⇏වැටුප 40000 දක්වා ⇏වැටුප 18-45 දක්වා ⇏පැමිණීමේ දීමනා ⇏අවශ්‍යනම් ආහාර නවාතැන් පහසුකම් ⇏මාස 06 පළපුරුද්ද ⇏නිවාඩු හිමිකම් සමග අතිකාල දීමනා transport mane jar.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore