කාර්‍යාල කාර්‍ය සහයක - මාතර

කාර්‍යාල කාර්‍ය සහයක - මාතර

Job Description

2021 වර්ෂ ආරම්භ පුරප්පාඩු කීපයක් සදහා ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක කාර්‍යාල සේවා කටයුතු වෙනුවෙන් පුහුණු නුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් වහාම සේවයට බදවාගැනේ. අයදුම්කරන්න - වසය 18-35 අතර (ගැහැණු පිරිමි) - අවම අපොස සා පෙළ සමත් - පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි ප්‍රතිලාභ - ඉතා ආකර්ශණීය වැටුප් වලට අමතරව රජයේ සම්මත සියළු අනෙකුත් වරප්‍රසාද හිමිවේ මෙම තනතුරු සදහා බදවාගැනීම් ඉතා හදිසි බැවින් අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීකෂණ සදහා අදම අමතන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore