නිෂ්පාදන සහකාර - පොලොන්නරුව

නිෂ්පාදන සහකාර - පොලොන්නරුව

Job Description

උදා වූ නව වසරේ අප සමග එක් වී ජීවිතය ජය ගන්න .. BOI සහතිකය ලත් අප කර්මාන්තශාලා සමුහය සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 15 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . වයස අවුරුදු 18- 45 අතර [ගැහැණු පිරිමි] ඔබට අයදුම් කල හැකිය . * වැටුප් රු. 34,900 සිට 65,900 දක්වා * පුහුණු නුපුහුණු * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ. * දක්ෂතාවය හා කැපවීම මත උසස්වීම් * ආහාර, නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ. අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කරවා ගන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore