කන්ටේනර් රථ සහයක - ගම්පහ

කන්ටේනර් රථ සහයක - ගම්පහ

Job Description

කොළඹ වරාය ප්‍රවාහන සේවා සපයන අඩි 40-60 කන්ටේනර් වර්ගයේ වාහන සදහා රියදුරැ සහයකවරැ ස්ථිර සේවය සදහා අවශ්‍ය කර තිබේ. සුදුසුකම් - කිසිදු අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් සලකා බලනු නොලැබේ ඕනෑම කෙනකුට අයදුම් කල හැක. - යහලුවන් .සහෝදරයන්ට එකම ස්ථානයක සේවය කල හැක. - වයස අවු 18-45 පිරිමි ප්‍රතිලාභ - උසස් තත්වයේ රෙනෝල්ඩ් ලේලන්ඩ් වර්ගයේ වාහනයක් හිමි වීම. - ආහාර නවාතැන් පහසුකම් - රක්ෂණාවරණ ETF EPF - ඉතා ආකර්ෂණීය වැටුපක්. සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවස්ථාවකට යොමු වීම සදහා දු.ක අමතා දිනයක් වේලාවක් වෙන්කරවා ගන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore