කාර්‍යාලීය සේවයට ලිපිකරුවන් - Kandy

කාර්‍යාලීය සේවයට ලිපිකරුවන් - Kandy

Job Description

ලිපිකරු ලිපිකාරිනියන් දිවයින පුරා බෙදාහැරීමේ සමාගමකට ලිපිකරු ලිපිකාරිනියන් බදවා ගැනීම් සිදුකරනු ලැබේ # අවශ්‍ය සුදුසුකම් • අ.පො.ස(සා පෙළ ) සමත් විය යුතුය. • පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ • ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබද සාමාන්‍ය දැනුම • සාමාන්‍ය පරිගණක දැනුම • වයස අවු 18 - 35 අතර ☞ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලු ඔබ , අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore