ඇසුරුම් අංශ සේවකසේවිකාවන් - ගම්පොල

ඇසුරුම් අංශ සේවකසේවිකාවන් - ගම්පොල

Job Description

ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම සිටින ඔබට අපෙන් පැමිනි දිනම ඉස්තිර රැකියාවක් ==================================================== අයිස්ක්‍රීම්ල බිස්කට් කේක් ටිපිටිප් ටොෆි බීම වතුර බෝතල් ,ප්ලාස්ටික්, සබන්,ටී ෂර්ට් ප්‍රින්ටින් ,නුඩ්ලස්,ටිපි ටිප් ,තේකොල අත්ගලවුස් නිෂ්පාදිත කර්මාන්තශාලාවල ලේබල් ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් අවශ්‍යයි තම අධ්‍යයාපන සුදුසුකම් පළපුරුද්ද මතද ඉල්ලුම් කල හැක වයස 18 - 50 (ගැහැණු පිරිමි ) පුහුණු නුපුහුණු ඕනෑම අයෙකුට ඉල්ලුම් කලහැක දිනකට 1200-1800 -දක්වා මාසික 49000 -දක්වා වැටුප් OT අනිකුත් දීමනා සහිතයි ETF EPPF සහිතයි සති මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබේ ආහාර නවාතැන් ප්‍රවාහන සැපයේ දුරපළාත් සිට පැමිනේනමි එදිනම රැකියාවට යොමු විය හැක කණ්ඩායම් යහළුවන් එකම ආයතනයකට පැමිණි දිනම රැකියාවට වයස 18-50 අතර ඕනෑම අයෙකුට ඉල්ලුම් කලහැක (full part )ලෙසද.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore