කන්ටේනර් රථ සහයකින් - අනුරධපුරය

කන්ටේනර් රථ සහයකින් - අනුරධපුරය

Job Description

වරයා අනුබද්දිත පුද්ගලික සමාගමට කන්ටේනර් රථ සහයකින් උවමනයි ↺වයස 18-35 දක්වා ↺වැටුප 55000 දක්වා ↺පුහුණු නුපුහුණු දෙපක්ෂයම ↺දක්ෂතාවයට ප්‍රමුක තැනක් ↺නව වසරට බදවා ගැනේ ↺රියදුරු වීමේ හැකියාව.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore