ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් - පන්නිපිටිය

ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් - පන්නිපිටිය

Job Description

ඉදිකිරීම් උපකරණ කුලියට දෙන ආයතනයකට ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යව ඇත . A L සමත් , ගිණුම් කටයුතු කිරීම සදහා . අවුරුදු 20- 35ත් අතර වයස් සීමාවේ විය යුතුය ,.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore