කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවකසේවිකා - මාවනැල්ල

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවකසේවිකා - මාවනැල්ල

Job Description

වයසට සුදුසුකම්වලට ගැලපෙන රැකියාවකට ශාලා සදහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් ලෙස දිවයිනෙ සෑමපලතකින්ම බදවාගැනේ වයස 18 50 (ගැහැණු පිරිමි )පුහුණු ණුපුහුණු දෙපාර්ශවයම, අයිස් ක්රීම්බි ස්කට්,ප්ලාස්ටික්, බිස්කට් සබන්,ටී ෂර්ට් ප්‍රින්ටින් ,නුඩ්ලස්,ටිපි ටිප් ,තේකොල ඇතුලු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා සදහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් ලෙස දිවයිනෙ සෑමපලතකින්ම බදවාගැනේ දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ දිනක වැටුප 1200 -1800 - දක්වා මාසිකව 49000 - දක්වා වැටුප් ETF EPPF සහිතයි අතී කාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ දින සති මාසික වැටුප් ලබා ගත හැක ආහාර,නවාතැන්,ප්‍රවාහන සැපයේ යහළුවන් කණ්ඩායම් විවාහකයන් බඳවා ගැනේ.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore