ඇසුරුම් සේවක සේවිකා - දඹුල්ල

ඇසුරුම් සේවක සේවිකා - දඹුල්ල

Job Description

පැමිණි දිනම වයසට සුදුසුකම්වලට ගැලපෙන රැකියාවකට දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි බදවා ගැනීම දැන් ඇරඹුනා කර්මාන්ත ශාලා සදහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් ලෙස දිවයිනෙ සෑමපලතකින්ම බදවාගැනේ වයස 18 50 (ගැහැණු පිරිමි )පුහුණු ණුපුහුණු දෙපාර්ශවයම, අයිස් ක්රීම්බි ස්කට්,ප්ලාස්ටික්, බිස්කට් සබන්,ටී ෂර්ට් ප්‍රින්ටින් ,නුඩ්ලස්,ටිපි ටිප් ,තේකොල සුවඳ විලවුන් කිරිපිටි ජෑම් පිටිකළ පොල්කිරි ප්ලාස්ටික් සොසේජස් ටිපිටිප් සබන් ටීන් නිෂ්පාදිත ඇතුලු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා සදහා නිෂ්පාදන ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් ලෙස දිවයිනෙ සෑමපලතකින්ම බදවාගැනේ අධ්‍යාපනය ඇති නැති සැමට දක්ෂතාවයට සුදුසුකම්වලට ගැලපෙන අංශ වෙත යොමු කෙරේ දිනක වැටුප 1200 -1800 - දක්වා මාසිකව 49000 - දක්වා වැටුප් ETF EPPF සහිතයි අතී කාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ දින සති මාසික වැටුප් ලබා ගත හැක ආහාර,නවාතැන්,ප්‍රවාහන සැපයේ මෙවර A L අවසන් කල ඔබටද අයදුම් කල හැක (full part )ලෙසද යහළුවන් කණ්ඩායම් විවාහකයන් බඳවා ගැනේ.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore