සහකාර කලමනාකරු - බදුල්ල

සහකාර කලමනාකරු - බදුල්ල

Job Description

අදම අප අමතන්න  ☎☎☎☎☎ ඔබට අපෙන් 👈 පුහුණු කාලය තුල 22000-30000 අතර දිමනාවක් 👈 පුහුණුවෙන් පසු 75,000 කට වැඩි වැටුප් 👈 දෙස් විදේස් සංචාර 👈 නවාතැන් පහසුකම් හා අහාර (දුර පලාත් අයදුම් කරුවන් සදහා ) 👈 කෙටි කලින උසස්වීම් ඇතුළු දිමනා රැසක් 👫👫 ගැහැණු පිරිමි දෙපිරිසම අයදුම්කල හැක👫👫       👣👣 ජීවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න පලපුරුද්ද අනවශ්‍යයි දැන්ම අමතන්න 0712732199.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore