සුපරීක්ෂක - මහනුවර

සුපරීක්ෂක - මහනුවර

Job Description

"රැකියාවක් සොයමින් ලතවෙනවාද ? කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම රැකියාවකට යාමට තවමත් හීන දකිනවද ? කැනේඩියානු අනුබද්ධිත සමාගමක් වන The optimo International (pvt) ltd වන අප ආයතනයේ නව ශාඛාවන් සඳහා නවකයින් පුහුණු කර බඳවා ගනු ලැබේ . ඔබත් සාමාන්‍ය පෙළ හෝ උසස් පෙළ පෙනීසිටි වයස අවුරුදු 18 - 30 අතර කාර්යශූර අයෙක් නම් අප ආයතනය හා සම්බන්ධ වීමට ඔබටත් අවස්ථාව ඇත . ඔබට අප ආයතනයෙන් හිමිවන වරප්‍රසාද " 👉 පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ 👉 නොමිලේ පුහුණුවීම් 👉 පුහුණු කාලය තුළ 25000-45000 අතර වැටුප් හා දීමනා 👉 පුහුණු කාලය තුළ නවාතැන් පහසුකම් 👉 පුහුණු කාලය තුළ උසස්වීම් 👉 පුහුණු කාලයෙන් පසු ස්ථීර රැකියාවක් 👉 ETF EPF 👉 සෞඛ්‍ය ආවරණ හා රක්ෂණ පහසුකම් 👉 රැකියාව තුළ 45000 - 85000 අතර වැටුප් හා දීමනා 👉 වාහන ලීසිං පහසුකම් හා ඉන්ධන පහසුකම් 👉 පුහුණු කාලයෙන් පසුව ඔබ කැමතිම ප්‍රදේශයෙන් රැකියාව කරගෙන යාමට අවස්ථාව . ඔබත් අප හා එක් වීමට කැමති නම් පහත දුරකථන අංක හරහා අප හා සම්බන්ධවන්න. Call - 0764773528 SMS - 0775256351.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore