ලිපිකරුවන් ( කාන්තා /පිරිම් )- රත්නපුර

ලිපිකරුවන් ( කාන්තා /පිරිම් )- රත්නපුර

Job Description

#Best Online Jobs - At Homebase working #වයස 18- 60 #පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයෙන්ම #සාමාන්‍ය පෙළ පෙනීසිටි #ආයතනයෙන් ලබාදෙන සේවාවන් නිවසේ සිට ඔබට සේවය කල මාසික ඉහළ වැටුප් ලබා ගත හැකිය . #රැකියාවක් කරන නොකරන ඕනේම කෙනෙකුට සම්බන්ධවිය හැකිය . #Office work from Home Computer Clerk Full Time and Part Time # Salary 25500 = (part time ) # Salary 60000 = ( full time ) #vacancies Available - All island #Male - Femals can Apply #whatsapp Details Online.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore