නිවසේ සහය සඳහා සේවිකාවක් -හොරොපොතාන

නිවසේ සහය සඳහා සේවිකාවක් -හොරොපොතාන

Job Description

හොරොපොතාන පිහිටි නීතීඥ වරියක් සතු නිවසේ නැවතී ඳරුවෙකු බලාගැනීමට සහ නිවසේ වෑඩකටයුතු ,වයස 40ට වෑඩි සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි .ආහාර නවාතැන් සමග රුපියල් 20,000 =වැටුපක් දීර්ඝ කාලයක් පවුලේ අයෙකු මෙන් සේවය කළ හැක.අනුරාධපුර අවටින් විශේෂයී.කරුනාවන්ත අම්මා කෙනෙක් නම් ගොඩාක් හොදය.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore