සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනියන් - අවිස්සාවේල්ල

සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනියන් - අවිස්සාවේල්ල

Job Description

අවිස්සාවේල්ල පිහිටි සක්යා ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයක් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි 👉 වයස 18-30 (ගැහැණු,අවිවාහක ) 👉 වැටුප 20000 - දක්වා 👉 මාස 6 පසු 30000 - දක්වා වැඩි වැටුපක් 👉 A L පෙනිසිටි 👉 චතුර කථිකත්වයක් ඇති (මනා පෙනුම ඇති අය විමසන්න) 👉 අමතර පන්ති වලට සහභාගී වන අය අවශ්‍ය නොවේ 👉 සම්මුඛ පරීක්ෂණ රත්නපුර කාර්යාලයදී පැවැත්වේ (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න.).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore