ආරක්ෂක නිලධාරීන් /නිලධාරිනියන් - කළුතර

ආරක්ෂක නිලධාරීන් /නිලධාරිනියන් - කළුතර

Job Description

පානදුර මොරටුව පිළියන්දල ආශ්‍රිත පිහිටි සුපිරි වෙළදසැල් පුද්ගලික ආයතන කර්මාන්ත ශාලාවන්හි Jso Lso SSo Oic ආරක්ෂක නිලධාරීන් නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි 👉වයස 20 - 50 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉පුහුණු නුපුහුණු 👉මාසික 40000 -දක්වා වැටුප් 👉සේවා කාලය පැය 12 24 👉තනතුර මත වැටුප වෙනස් වේ 👉ETF EPF අනිකුත් දීමනා සහිතයි 👉නිළ ඇදුම් සැපයේ 👉ආහාර නවාතැන් සැපයේ 👉යහළුවන් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට 👉පැමිණි දිනම රැකියාවට (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore