ඇසුරැම් අංශ සේවක සේවිකා - දිවයින පුරා

ඇසුරැම් අංශ සේවක සේවිකා - දිවයින පුරා

Job Description

ලේබල්    ඇසුරැම්    නිෂ්පාදන අංශ සඳහා සේවක සේවිකාවන් බඳවා ගැනේ. කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අවට පිහිටි  බිස්කට්‚ ජෑම්‚ තේ කොළ‚ නූඩ්ල්ස්‚ සෝයාමීට්‚ ටිපිටිප්‚ පාවහන්‚ තීන්ත‚ පොලිතීන්‚ ප්ලාස්ටික්‚ සබන්‚ ෂැම්පු වැනි ප්‍රසිද්ධ කර්මාන්තශාලා සඳහා 👉 වයස අවුරුදු 18 ත් 45 ත් අතර 👉ගැහැණු පිරිමි 👉පුහුණු නුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගැනේ. මසකට 40000කට නොඅඩු වැටුපක් දින සති මාසික වශයෙන් ලබා ගත හැක.      ( EPF ETF ද සහිතයි ) 👉ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ. 👉කණ්ඩායම්‚ යහළුවන්‚ විවාහකයින් එකම ආයතනයේ සේවයට බඳවා ගැනේ. 👉පැමිණි දින සිටම රැකියාවට බඳවා ගැනේ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore