මුදල් අයකැමි වරුන්-අනුරාධපුර

මුදල් අයකැමි වරුන්-අනුරාධපුර

Job Description

තරු පන්තියේ හොටෙල් සදහා මුදල් අයකැමි වරුන් අවශ්‍යයි ⠪ වයස 18-35 දක්වා ⠪ මුලික වැටුප සමග 45000 දක්වා ⠪ පුහුණු නුපුහුණු දෙපක්ෂයම ⠪ ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සමග නිල ඇදුම් වැඩි තොරතුරු සදහා මානව සම්පත් තොරතුරු අංශය අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore