කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රවාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි - කෑගල්ල

කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රවාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි - කෑගල්ල

Job Description

කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රවාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි - කෑගල්ල කාර් Van Jeep Cab සදහා සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රවාහනයට අවශ්‍යයි. වැටුප 45000 වැඩි කෑම නවාතැන් නොමිලේ ETF EPF නිවාඩු හිමිකම් ඇතුලූව තවත් පහසුකම් රැසක් වයස 60ට අඩු සැහැල්ලූ වාහන බලපත‍්‍රය ඇති අය අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore