වෙළඳ සහයිකා - මොරටුව

වෙළඳ සහයිකා - මොරටුව

Job Description

මොරටුව නගරයේ ආරම්භ කෙරෙන ළමා හා කාන්තා ඇඳුම් වෙළඳ ආයතනයක් සඳහා පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් බඳවා ගනු ලැබේ. වැටුප් විකිනීමේ දිරි දීමනා ( Commission ) නිල ඇදුම් Knowing Tamil is an added advantage.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore