ඉලෙක්ට‍්‍රීෂියන් වරුන් අවශ්‍ය්යි- දඹුල්ල

ඉලෙක්ට‍්‍රීෂියන් වරුන් අවශ්‍ය්යි- දඹුල්ල

Job Description

ඉලෙක්ට‍්‍රීෂියන් වරුන් අවශ්‍ය්‍යි - දඹුල්ල වයස 18-50 අතර අප ප‍්‍රසිද්ධ පුද්ගලික සමාගමෙ කාර්මික අංශයට දැන් පුහුණු නුපුහුණූ Electrician වාහන විදුලි කාර්මික ගෘහස්ථ විදුලි කාර්මිකවරු දෙපිරිසම බදවා ගනු ලැබේ. ඉක්මණින් අවශ්‍යයි x පුහුණූ වැටුප 60000 - වැඩි x නුපුහුණු වැටුප 30000 වැඩි x වයස 18-50 අතර x පුහුනූ නුපුහුණු දෙපාර්ශවයම බදවාගන්නා අතර ප‍්‍රතිලාභ x කෑම නවාතැන් x ETF EPF x රක්ෂණාවරන x අතිකාල දීමනා නිවාඩු හිමිකම් x නුපුහුණූ අයට පුහුණූව නොමිලේ (ස්ථීර සේවයට බදවාගනු ලැබේ) දැන්ම අමතන්න 0705972666.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore