කන්ටේනර් සහායක ඇබෑර්තු - පුත්තලම

කන්ටේනර් සහායක ඇබෑර්තු - පුත්තලම

Job Description

කන්ටේනර් සහායක ඇබෑර්තු - පුත්තලම අප සමාගමට අඩි 40 නවතම කන්ටේනර් රථ සදහා සහයකයින් අවශ්‍යය වී ඇත. අධ්‍යාපනය අවශ්‍යය නැත. නුපුහුණු අයට පුහුණු කාලය තුලදීම 55000 - ට වැඩි වැටුපක්. # ප්‍රතිලාභ #  පුහුණුව අවශ්‍යය නැත  අාහාර හා නවාතැන් සැපෙය්  නිවාඩු හිමිකම්  රක්ෂණාවරණ වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore