ගබඩා සහායක - (සති වැටුප්) පැලියගොඩ

ගබඩා සහායක - (සති වැටුප්) පැලියගොඩ

Job Description

පෑලියගොඩ නුගේ පාර, පිහිටි ආයතනයක් සදහා (සති වැටුප්) සේවකයින් බදවා ගනු ලැබේ **************************************************************************************** වයස :- අවු 18 සිට අවු 40 දක්වා පිරිමි සේවකයින් (පැලියගොඩ අවටින් අය විශේෂයි). සේවා කාලය :- උදේ 08.00 සිට රාත්‍රී 07.00 දක්වා. රාත්‍රී 07.00න් පසු අතිකාල ගෙවනු ලැබේ.(OT පැයකට රු.100.00) වැටුප :- දිනකට රු.1,300.00 සිට රු 1,500.00 දක්වා. සතියකට රු.8,000.00 ත් රු.10,000.00 අතර වැටුපක් ලබා ගත හැක. මාසයකට රු.35,000.00 ත් රු.40,000.00 අතර වැටුපක් ලබා ගත හැක. ======================================================= සහතික පත් උප්පැන්න සහතිකය පිටපත් 01 ජතික හැදුනුම් පත් පිටපත් 01 ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore