නිෂ්පාදන සහකාර - හෝමාගම

නිෂ්පාදන සහකාර - හෝමාගම

Job Description

ජාතයන්තර වෙළද සන්නාමයක් හිමි අප කර්මාන්තශාලාව සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 12 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ. රටේ පවතින කොවිඩ් - 19 වසංගතය හේතුවෙන් රජයේ සෞඛ්‍ය විධි විධානවලට අනුකුලව බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. * වයස අවුරුදු 17- 50 [ගැහැණු පිරිමි ] * වැටුප් රු. 38,500 සිට 58,500 * පුහුණු නුපුහුණු * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ. * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇඳුම් සැපයේ. * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි. * දක්ෂතාවය හා හැකියාව මත උසස්වීම් ඔබත් සුරක්ෂිතව සේවය කිරීමට කැමති කාර්යක්ෂම අයෙක්නම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore