නිෂ්පාදන හා ඇසුරුම් අංශ සහයක / සහයිකා - වත්තල

නිෂ්පාදන හා ඇසුරුම් අංශ සහයක / සහයිකා - වත්තල

Job Description

සුරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක සේවය කිරීමට කැමති පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයටම අප හා එක් විය හැකිය . BOI සහතිකය ලත් අප කර්මාන්තශාලාව සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 10 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ. * වයස අවුරුදු 17- 50 [ගැහැණු පිරිමි ] * වැටුප් රු. 35,500 සිට 48,500 * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ. * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇඳුම් සැපයේ. * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි. * දක්ෂතාවය හා හැකියාව මත උසස්වීම් ඔබත් කාර්යක්ෂම අයෙක්නම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore