බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - මීගමුව

බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - මීගමුව

Job Description

PICKME FOOD ලෙස ඉතා සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ආයතනක් වන PICKME සමග ආහාර බෙදාහරින්නෙකු (Pickme Food Delivery Rider) ලෙස ලියාපදිංචි වී සේවය කිරීමට ඔබට කදිම අවස්ථාවක්.... මසකට රු 100,000 කට වැඩි ඉතා ඉහළ අදාය මක් ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමතිද? # එසේනම් හිතවත් අයදුම්කරුවනි, අදම ලියාපදිංචි වන්න.... # ඒ සදහා රියදුරු බලපත්‍රය # Smart ජංගම දුරකථනය සමග පහත ලිපිනයට පැමිණෙන්න.... නැතහොත් Pickme Driver App එක භාවිතා කරමින් අදම ලියාපදිංචි වන්න # අපෙන් ඔබට ස්ථීර රැකියා අවස්ථාවක්, # රු 100,000 කට වැඩි මාසික අදායමක්, # අදම පැමිණෙන්න, # ලිපිනය : නො 309, හයිලෙවල් පාර නුගේගොඩ.. සීමිත අයදුම්කරුවන් පිරිසක් බදවා ගන්නා බැවින් ඔබත් අදම අප හා ලියාපදිංචි වන්න. ( පැමිණෙන දින සිටම රැකියාව කිරීමේ පහසුකම).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore