ගෘහ සේවිකාවක් - නුගේගොඩ

ගෘහ සේවිකාවක් - නුගේගොඩ

Job Description

ඉවුම් පිහුම් හා පිරිසිදු කිරීම සඳහා(වයස අවුරුදු 35 ට අඩු) කාන්තා ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍ය විය. වැඩ ඇත්තේ දිනකට පැය 3 ක් පමණයි. සෑම ඉරිදාවකම නිවාඩු. ආහාර සමඟ , වෙනම කාමරයක් සහිත නවාතැන් පහසුකම් තිබේ. දිනකට වැටුප රු. 500.00 කි. නුගේගොඩ, ඇඹුල්දෙනිය හන්දියේ සිට මීටර් 500 ක් පමණ ඇතුළත. අමතන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore