ගබඩා සහයක - රාජගිරිය

ගබඩා සහයක - රාජගිරිය

Job Description

ගබඩා සහයක - රාජගිරිය ජාඇල ගබඩාවක් සදහා ගබඩා සහයකවරුන් කඩිනමින් අවශ්‍ය කර තිබේ. ආහාරපාන නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ ඉහල වැටුප්.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore