මුදල් අයකැමි - කෝට්ටේ

මුදල් අයකැමි - කෝට්ටේ

Job Description

කූඹියෝ සූපර් ආයතනය සඳහා මුදල් අයකැමි (Cashier) තනතුර සදහා බදවා ගැනීම් සිදු කරනු ලැබේ... # අවශ්‍ය සුදුසුකම් ;  අ.පො.ස (සා පෙළ ) සමත් විය යුතුය.  වයස අවු, 18 - 35 අතර බඳවා ගනු ලැබේ.  පලපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ.  මනා කැපවීම සහ උනන්දුව.  පරිඝනක සාක්ෂරතාවය ඇති  කාර්යශූර බවින් යුතු ......ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලු ඔබ , අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore