ගිණුමි කළමනාකරැ - තංගල්ල

ගිණුමි කළමනාකරැ - තංගල්ල

Job Description

බිස්කටි වර්ග කේක් වර්ග බනිස්,පාන් වර්ග හා රස කැවිලි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය ආයතනයක පරිපාලණය හා ගිණුම් කරනය පිළිබදව අවබෝදයක් හා පළපුරැදු ඇති කළමණාකරැවන් සදහා ඇබැර්තු ඇත ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore