අලෙවි විධායක ශ්‍රේණිය (කාන්තා) - කොහුවල

අලෙවි විධායක ශ්‍රේණිය (කාන්තා) - කොහුවල

Job Description

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ සෙල්ලම් බඩු ප්‍රදර්ශනාගාරයක පහත සදහන් ඇබෑර්තු පවතී. # තනතුර : අලෙවි විධායක ශ්‍රේණිය (කාන්තා) =============================== # සුදුසුකම් : ~ කාන්තා අයදුම්කරුවන් ~ වයස අවුරුදු 18 - 30ත් අතර ~ මනා ලෙස කැප වී වැඩ කිරීමේ හැකියාව සහිත වීම # ප්‍රතිලාභ : ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ. # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore