කාර්යාලීය කාර්යය සහයක - මහනුවර

කාර්යාලීය කාර්යය සහයක - මහනුවර

Job Description

මහනුවර නගරයේ අලුතින් ආරම්භ කරන Graphic Designing ආයතනයකට වයස අවුරුදු 18-25ත් අතර ගැහැනු ලමයෙකු අවශ්‍යයයි. සිංහල, ඉංග්‍රීසි typesetting කිරීමට හැකි විය යුතුය. ආරම්භක මූලික වැටුප රුපියල් 16000 අමතරව කරන සෑම typesetting එකක් සදහාම මුදල් ගෙවනු ලැබේ. මාස 3කට පසු වැටුප් වැඩි කරනු ලැබේ. ඔබගේ CV එකක් email කරන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore