සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරි - කැලණිය

සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරි - කැලණිය

Job Description

චතුර කථිකත්වයක් හිමි ඔබ සදහා දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන අප ආයතනයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරී පුරප්පාඩු සදහා මේ දිනවල කඩිනමින් බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. ඔබත් දක්ෂ ක්‍රියාශීලි හා ධනාත්මක අයෙක්නම් අප හා සේවය කිරීමේ අවස්ථාවක් .... සුදුසුකම් : @ වයස අවුරුදු 18 - 35 [ගැහැණු ] @ වැටුප රු. 28,000 - 45,800 දක්වා [දක්ෂතාවය මත ] @ අ.පො.ස [ සා.පෙ උ.පෙ ] පෙනී සිටීම . @ පරිගණක , සාමන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම සමග වෙනත් භාෂා හැසිරවීම විශේෂ සුදුසුකමකි . @ අත්දැකීම් හා රැකියා පළපුරුද්ද මත කාර්යාල උසස්වීම් @ ධනාත්මක හා කාර්යශුර අයෙකු විය යුතුය. @ අමතර පන්ති යන අය අවශ්‍ය නොවේ. ඉහත සුදුසුකම් සපුරළු ඔබත් අදම අපගේ මානව සම්පත් අංශය අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කරවා ගන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore