පිරිසිඳු කරන්නන් ගැහැණු /පිරිමි - කොළොඹ 04

පිරිසිඳු කරන්නන් ගැහැණු /පිරිමි - කොළොඹ 04

Job Description

කොළොඹ පිහිටි උසස් අධ්යාපන ආයතනයක සේවය සඳහා පිරිසිඳු කරන්නන් සඳහා ගැහැණු පිරිමි අයවලුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. කොළොඹ අවට අය සඳහා විශේෂ අවධානය. පිට පළාත් අය සඳහා නවාතැන් සැපයිය හැක. මාසික වේතනය - 25 000 - 30 000 ඉක්මනින් සේවය ඇරඹීමට හැකිවිය යුතුයි. නිරෝගී, අවංක, බුද්ධිමත්, ක්රියාශීලි අය විය යුතුයි. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore