නුපුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - Trainee Machine Operators (බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතන අංක 1 / Mirigama Plant 1)

  This job is expired

නුපුහුණු යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - Trainee Machine Operators (බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතන අංක 1 / Mirigama Plant 1)

Brandix Lanka Ltd

  |  2021-09-09


Please wait...