පාරිභෝගික සේවා සහායක - කිරිල්ලවල (කඩවත ) - (කාන්තා / පිරිමි)

පාරිභෝගික සේවා සහායක - කිරිල්ලවල (කඩවත ) - (කාන්තා / පිරිමි)

Job Description

“නිරෝධනයවීඇත්නම්අයදුම්කිරීමෙන්වලකින්න” නිරෝධනයවීඇත්නම්අයදුම්කිරීමෙන්වලකින්න පාරිභෝගික සේවා සහායක - කිරිල්ලවල (කඩවත ) - (කාන්තා පිරිමි) පාරිභෝගික සේවා සහායක - කිරිල්ලවල (කඩවත ) - (කාන්තා පිරිමි) ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~ ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද ? කීල්ස්, ප්‍රමුඛපෙළේසුපිරිවෙළඳසැල්ජාලයක්වනඅතර "දේශයේජීවනතත්වයඉහළනැංවීම" යනමූලිකපරමාර්ථයසපුරා ගැනීමටඅපිනිරතුරුවමකැපවෙමුමෙයඉටුකරගැනීමටනම්, අපවිසින්ශ්‍රීලංකාවේවිශිෂ්ටතමවෙළඳකණ්ඩායමගොඩනැගීමඅත්‍යවශ්‍යබවඅපිදන්නෙමු. කීල්ස් , ප් ‍ රමුඛපෙළේසුපිරිවෙළඳසැල්ජාලයක්වනඅතර " දේශයේජීවනතත්වයඉහළනැංවීම යනමූලිකපරමාර්ථයසපුරා ගැනීමටඅපිනිරතුරුවමකැපවෙමු . මෙයඉටුකරගැනීමටනම් අපවිසින්ශ් රීලංකාවේවිශිෂ්ටතමවෙළඳකණ්ඩායමගොඩනැගීමඅත් යවශ් යබවඅපිදන්නෙමු සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ්‍යනම්, ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු. සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ් යනම් ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු තනතුර: පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා පිරිමි) සුදුසුකම්: ඔබත් ; ඔබත් ~ අ.පො.ස(සා පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද ? අ.පො.ස(සා පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද ~ වයස අවුරුදු 18 ත් 26 ත් අතරද? වයස අවුරුදු ත් ත් අතරද ප්‍රතිලාභ : එසේනම් අපෙන් ඔබට ; එසේනම් අපෙන් ඔබට ~ ඉහළ වැටුප් ඉහළ වැටුප් ~ රැකියාවට අමතර වෘත්තිමය පුහුණුවක් සමඟ NVQ Level IVසහතිකයක් රැකියාවට අමතර වෘත්තිමය පුහුණුවක් සමඟ සහතිකයක් ~ නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නිළ ඇඳුම් සහ පාවහන් නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම් නිළ ඇඳුම් සහ පාවහන් ~ අභ්‍යන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක් අභ්‍යන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක්


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore