පාරිභෝගික සේවා සහායක - කිරිල්ලවල (කඩවත ) - (කාන්තා / පිරිමි)

පාරිභෝගික සේවා සහායක - කිරිල්ලවල (කඩවත ) - (කාන්තා / පිරිමි)

Job Description

“නිරෝධනයවීඇත්නම්අයදුම්කිරීමෙන්වලකින්න” ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~ කීල්ස්, ප්රමුඛපෙළේසුපිරිවෙළඳසැල්ජාලයක්වනඅතර "දේශයේජීවනතත්වයඉහළනැංවීම" යනමූලිකපරමාර්ථයසපුරා ගැනීමටඅපිනිරතුරුවමකැපවෙමුමෙයඉටුකරගැනීමටනම්, අපවිසින්ශ්රීලංකාවේවිශිෂ්ටතමවෙළඳකණ්ඩායමගොඩනැගීමඅත්යවශ්යබවඅපිදන්නෙමු. සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්ර යේ විශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ්යනම්, ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු. තනතුර: පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා පිරිමි) සුදුසුකම්: ඔබත් ; ~ අ.පො.ස(සා පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද ? ~ වයස අවුරුදු 18 ත් 26 ත් අතරද? ප්ර තිලාභ : එසේනම් අපෙන් ඔබට ; ~ ඉහළ වැටුප් ~ රැකියාවට අමතර වෘත්තිමය පුහුණුවක් සමඟ NVQ Level IVසහතිකයක් ~ නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නිළ ඇඳුම් සහ පාවහන් ~ අභ්යලන්තර උසස්වීම් සහ තවත් ප්රළතිලාභ රැසක්


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore