මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - මාවරමණ්ඩිය - (කාන්තා / පිරිමි)

මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - මාවරමණ්ඩිය - (කාන්තා / පිරිමි)

Job Description

“නිරෝධනයවීඇත්නම්අයදුම්කිරීමෙන්වලකින්න” මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - මාවරමණ්ඩිය  - (කාන්තා පිරිමි) ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? ~ කීල්ස්, ප්රමුඛපෙළේසුපිරිවෙළඳසැල්ජාලයක්වනඅතර "දේශයේජීවනතත්වයඉහළනැංවීම" යනමූලිකපරමාර්ථයසපුරා ගැනීමටඅපිනිරතුරුවමකැපවෙමුමෙයඉටුකරගැනීමටනම්, අපවිසින්ශ්රීලංකාවේවිශිෂ්ටතමවෙළඳකණ්ඩායමගොඩනැගීමඅත්යවශ්යබවඅපිදන්නෙමු. සිල්ලරවෙළදාම්ක්ෂේත්රපයේ විශිෂ්ටත්වයකරාළඟාවීමේගමනටසහභාගීවීමටඔබටත්අවශ්යනම්, ඔබගේඒඅභිලාෂයන්ඉටුකරගැනීමටඅපිසහයවන්නෙමු. තනතුර: මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා පිරිමි) සුදුසුකම්: ඔබත් ; ~ අ.පො.ස(උ පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද ? ~ වයස අවු.18 - 30 ත් අතරද? ප්ර තිලාභ : එසේනම් අපෙන් ඔබට ; ~ ඉහළ වැටුප් ~ අභ්යවන්තර උසස් වීම් ~ නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නිළ ඇඳුම් සහ ආහාර


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore