බෙදාහැරිමේ නියෝජිත - ඇඹිලිපිටිය

බෙදාහැරිමේ නියෝජිත - ඇඹිලිපිටිය

Job Description

ශාඛාව : ඇඹිලිපිටිය ============= "ට්‍රාන්ස් එක්ස්ප්‍රෙස්" යනු සාම්ප්‍රදායික බෙදාහැරිමේ සම්මතයන් අතික්‍රමණය කරමින් තාක්‍ෂණය භාවිතා කොට නව ක්‍රමවේදයන් හදුන්වා දෙනු ලැබු ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයකි. ඇඹිලිපිටිය අවට සිටින ඔබත් විශාල ලීසිං ගාස්තු නිසා තැවෙනවද ? ඔබත් රැකියාවක් නොමැති කමින්,මාසික ආදායමක් නොමැති කමින් තැවෙන්නෙක්ද ? ඔබත් මෝටර් බෙදාහරින භාණ්ඩ සඳහා කොමිස් මුදල් *ඇඹිලිපිටිය අවටින් පමණක් බෙදාහැරිම සම්පුර්ණ පුහුණුව සමග ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෙදාහැරිමේ සාමාගම සමග එක්වීමට ඔබට අවස්ථාව ! සීමිත බදවා ගැනිම්.බයිසිකලයක හෝ ත්‍රිරෝද රථයක හිමිකරුවෙක්ද ? ඔබට මාසිකව අනර්ග ආදායමක් ඉපයිමට කැමතිද ? එකතුවන්න "ට්‍රාන්ස් එක්ස්ප්‍රෙස්" සමගින්...උපයන්න රැ.40,000 =කට වැඩි වැටුපක්.අප හා එක්වන්න එන්න ඔබත් ඔබගේ මෝටර් බයිසිකලය හෝ ත්‍රිරෝද රථය රැගෙන. *ස්ථිර වැටුපක් සමගින්.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore