දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියක් - මාතලේ

දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියක් - මාතලේ

Job Description

*අප ආයතනයට නිවසේ සිට සේවයට දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන් අවශ්‍යයි. *ස්ත්‍රී පමණි.නිවසේ සිට සේවය කල හැක *දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට පහත සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් අමතන්න 01) බාහිර රැකියා නොකරන, අධ්‍යාපන කටයුතු නොකරන නිවසේම සිටින අයෙකු විය යුතුය. 02) සෑම දිනකම නිවසේ සිටිය යුතුය.. 03) සෙනුසුරාද ඉරිදාද නිවසේ සිට සේවය කල යුතුය. 04)අවම අවුරැද්දක්වත් සම්බන්ධ වී දිගටම සේවය කල යුතුය. 05)අනාගතයේ වෙනත් රැකියාවක් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් හෝ වෙනත් පාඨමාලාව ක් හැදීරීමෙ අපේක්ෂාවක් ඇත්නම් මෙම රැකියාවට අයදුම් නොකරන්න. 06) මාස කිහිපයක් වැඩ කර , විවිධ හේතු පවසා රැකියාවෙන් ඉවත් වන අය අවශ්‍ය නොවේ. 07) දේශීය රැකියා ආයතනයක හෝ ඊට අනුබද්ධිත ඕනෑම ආයතනයක දුරකථන කියාකරවන්නියක් ලෙස සේවය කර ඇත්නම් වඩාත් සුදුසුය.(අනිවාර්ය නැත) කරැණාකර ඉහත කොන්දේසි ඇති අය පමණක් අමතන්න. මීට, ආයතනික කලමනාකරැ.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore