මුදල් අයකැමි වරුන් -අවිස්සාවේල්ල

මුදල් අයකැමි වරුන් -අවිස්සාවේල්ල

Job Description

ඇහැලියගොඩ කිතුල්ගල තල්දුව පිහිටි වෙළදසැල් කිහිපයකට මුදල් අයකැමි වරුන් අවශ්‍යයි සිංහල ඉංග්‍රීසි පරිගණක දැනුම ඇති අය විශේෂයි 👉වයස 18-35 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉O L A L සමත් 👉පළපුරුදු බව අමතර සුදුසුකම් වේ 👉මාසික 20000-30000 දක්වා වැටුප් 👉සීමිත පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් බැවින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ 👉පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමුවිය හැක (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න .).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore