බැංකු සහකාර - අවිස්සාවේල්ල

බැංකු සහකාර - අවිස්සාවේල්ල

Job Description

⧪ AL වලින් පසු සාර්ථක ජීවිතයකට ස්ථිර රැකියාවක් ⧪ සාර්ථක ජීවිතයකට රැකියාවක් සොයන ඔබට අප ආයතනය මගින් අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලික බැංකු මුල්‍ය ආයතන ලීසිං සමාගම සදහා නව රැකියා අවස්ථා රැසක් 👉 වයස 18-40 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉 අ.පො .ස සා පෙළ සමත් 👉 මාසික 30000-35000 -අතර වැඩි වැටුපක් 👉 ETF EPF දීමනා සහිතයි 👉 පැමිණීමේ දීමනා ගෙවනු ලැබෙයි 👉 ඔබගේ සුදුසුකම් හා දක්ෂතාවය මත තනතුරු සහ උසස්වීම් 👉 ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශයේම රැකියාව ලබාදේ 👉 මෙවර උසස් පෙළ පෙනීසිටි ඔබටද අයදුම් කල හැක (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න .).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore