මෝටර් රඵ කාර්මිකයන් - රාජගිරිය

මෝටර් රඵ කාර්මිකයන් - රාජගිරිය

Job Description

රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ මෝටර් රඵ අළුත්වැඩියා කරන ආයතනයකට පළපුරුදු මෝටර් රථ කාර්මිකයන් බදවා ගැනේ. වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore